เครื่องวิ่งไฟฟ้ามอเตอร์ 1-3 แรงม้า

ขั้นตอนการตรวจสอบ DBD Registered

DBD Registered เป็นเครื่องหมายรับรองว่า เว็บไซต์ได้จดทะเบียน และผ่านเกณฑ์ประเมินของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อยืนยันการมีตัวตนอยู่จริง โดยผู้ประกอบการที่ได้รับเครื่องหมายฯ สามารถนำไปติดบนหน้าเว็บไซต์

การเช็คข้อมูลว่า เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว  มีวิธีดังนี้

เข้าเว็บของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเช็คข้อมูล

ที่ Address bar ให้พิมพ์ www.trustmarkthai.com เพื่อเข้าเว็บกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1

2

3

4

5

6

ใบทะเบียนพาณิชย์

ใบทะเบียนพาณิชย์

 

 

เมื่อคลิกที่เครื่องหมาย DBD Registered จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบฐานข้อมูลของกรมฯ และแสดงข้อมูลทางทะเบียนของผู้ประกอบการเจ้าของเว็บไซต์นั้นๆ