การใช้บาร์โหนแบบตั้งพื้น

ท่าบริหารโดยใช้บาร์โหนแบบตั้งพื้น